Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Erotic Treasure: de onderneming die onder de handelsnaam “Erotic Treasure” gedreven wordt door First Choice Company., gevestigd te Dordrecht, Postadres aan Postbus 333, 3350 AH,Papendrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24354318 Bankrekening ING Bank: 65.78.66.784 t.n.v. First Choice Company “Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.”Product”: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Erotic Treasure en jou door of via Erotic Treasure binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen;”Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Erotic Treasure gesloten worden en waarbij Erotic Treasure partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen jou en Erotic Treasure middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden.2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Erotic Treasure worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Erotic Treasure worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Erotic Treasure ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.2.4 Erotic Treasure heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Erotic Treasure zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Erotic Treasure de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Erotic Treasure te melden.3.2 De overeenkomst tussen Erotic Treasure en jou komt tot stand op het moment nadat je:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Erotic Treasure middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Erotic Treasure;
(b) vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt op de website van Erotic Treasure;
(c) hierna (i) je bevestigd hebt dat de door jou verstrekte gegevens juist zijn en (ii) het doen verwerken van je betaling, door op de website van Erotic Treasure op “OK” te klikken,
(d) hierop van Erotic Treasure op je e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Erotic Treasure je bestelling heeft ontvangen (de “Ontvangstbevestiging”). Indien van Erotic Treasure in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door jou bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) je naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres), je e-mailadres en je telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;3.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en Erotic Treasure gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en Erotic Treasure3.5 De administratie van Erotic Treasure geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Erotic Treasure verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Erotic Treasure verrichtte leveringen. Erotic Treasure erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

4. Transport en -kosten

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Per bestelling wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering. Deze kosten worden duidelijk vermeld in de winkel en kunnen gewijzigd worden.4.2 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde product is voor Erotic Treasure. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Erotic Treasure kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 1 werkdag na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Erotic Treasure. De door Erotic Treasure opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Erotic Treasure overschreden wordt, zal Erotic Treasure je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Erotic Treasure te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Erotic Treasure te melden.5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Erotic Treasure binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.5.4 Indien je aantoonbare schade hebt geleden als gevolg van het door Erotic Treasure overschrijden van de levertermijn, zal Erotic Treasure deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan je vergoeden, ongeacht de vraag of je de overeenkomst met Erotic Treasure hebt ontbonden.

6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Erotic Treasure te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

Hierop zijn een aantal uitzondering door de wet gesteld zoals verzegelde beeld en geluidsdragers, (Video’s, DVD’s e.d.) en hygiënische producten. Deze producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep speelgoed zoals vibrators, dildo’s, love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. Ook de kleding kan uit hygiënisch oogpunt niet worden geretourneerd.  6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit vooraf (bijv.) via e-mail, brief of fax aan Erotic Treasure te melden. Je moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Erotic Treasure ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Erotic Treasure binnen 14 dagen nadat Erotic Treasure de herroeping heeft ontvangen, aan je terugbetalen.6.4 Erotic Treasure behoudt het recht om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Erotic Treasure of de leverancier van het product) is beschadigd.6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Erotic Treasure schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal Erotic Treasure je hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Erotic Treasure heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

Herroeping

Geretourneerde producten dienen voor zover mogelijk aan de volgende vereisten te voldoen

1. Het artikel is schoon (o.a Geen rook/etenslucht/vlekken/deo-vlekken)

2. Niet gedragen of gewassen

3. Verpakt in de originele productverpakking met aangehechte labels

4. Binnen 14 dagen na ontvangst retour naar Grote Spuistraat 28 – 3311 Dordrecht

5. Lak kleding is snel gevlekt en beschadigd. Bij retourzending voorzichtig behandelen en opvouwen.

6. Ondergoed, lingerie, kousen, panties en bodystockings kunnen alleen geruild en/of retour indien de verzegeling niet verbroken is. Toys mogen alleen retour indien nog verzegeld/geseald zijn. 

7. Het product is in de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en zit in fabrieksverpakking

8. Geseald of verzegelde hygiene / intieme artikelen zonder zegel of seal verbroken is ivm hygiene en veiligheid”

7. Niet goed, geld terug

7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen.
Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun je Erotic Treasure schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.7.2 Als je een product terug stuurt dan moet je zelf de kosten van verzending betalen. 7.3 Als Erotic Treasure het product onderzocht heeft en van mening is dat het niet voldoet zullen de verzend kosten worden vergoed.7.4 Gezien de intieme aard van een aantal producten kunnen deze niet worden geruild, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen met Erotic Treasure. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep speelgoed zoals vibrators, dildo’s, love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. Ook de kleding kan gezien het intieme karakter niet worden geruild. Erotic Treasure bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.
Beeld dragers (video, DVD’s,Cd-rom’s, tijdschriften e.d) kunnen nooit geruild worden.

8. Garanties

8.1 Op de door Erotic Treasure geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Erotic Treasure serieus in behandeling worden genomen.9.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Erotic Treasure (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).9.3 Erotic Treasure zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Erotic Treasure zal je hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. Privacy

10. Erotic Treasure zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. 10.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door Erotic Treasure kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met je is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen jouw gegevens aan derden worden verstrekt.10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het bestelformulier wanneer je een product bestelt of hebt besteld.10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Erotic Treasure waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan Erotic Treasure voor het doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van jouw persoonsgegevens.10.5 Indien je geen prijs stelt op het door of namens Erotic Treasure doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen, kun je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Erotic Treasure laten weten. Erotic Treasure zal in al zijn aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar je kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Erotic Treasure zal deze verwerking van jouw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede jouw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Erotic Treasure).10.6 Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Erotic Treasure te richten. Erotic Treasure zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij Erotic Treasure aanwezige persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Erotic Treasure te melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in je bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van jouw persoonsgegevens aan. Erotic Treasure zal in alle gevallen jouw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Erotic Treasure hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Erotic Treasure jouw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Erotic Treasure zal eventuele derden, aan wie jouw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van jouw persoonsgegevens over te nemen.

11. Klantenservice van Erotic Treasure

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Erotic Treasure, Postbus 333, 3350 AH Papendrecht.

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Erotic Treasure is Nederlands recht van toepassing.12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Erotic Treasure naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en Erotic Treasure, kun je Erotic Treasure verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij je binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Erotic Treasure meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.